به وسیله این پارتیشن قسمت زیرین پارتیشن دیده نمیشود و یک مکان خصوصی ایجاد میشود

و روی پارتیشن هم میشود موارد مورد نیاز ضروری را قرار داد و داخل کنسول به راحتی جاساز میشود و هیچ گونه لرزشی ندارد .